ข่าวกิจกรรม โครงการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ประชุมชี้แจงและลงนามความร่วมมือการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู หลักสูตร 4 ปี 90 โรงเรียนเครือข่าย


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เชาว์ อินใย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมชี้แจงและลงนามความร่วมมือแนวทางการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู หลักสูตร 4 ปี

วันที่ 6 ธันวาคม 2562 เวลา 09.00 น. คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จัดการประชุมลงนามความร่วมมือและชี้แจงแนวปฏิบัติการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู หลักสูตร 4 ปี โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เชาว์ อินใย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เป็นประธานเกกล่าวเปิดการประชุมและร่วมลงนามความร่วมมือกับโรงเรียนเครือข่าย 90 โรงเรียน

หลังจากร่วมลงนามได้ภาพร่วมเป็นที่ระลึก และมีการประชุมชี้แจงผู้บริหารโรงเรียนที่เข้าร่วมงาน มีการบรรยายทิศทางการพัฒนานักศึกษาวิชาชีพครู การชี้แจงแนวปฏิบัติของศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูและโรงเรียนเครือข่ายในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคาร 50 พรรษามหาวชิลาลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

คลิกชมภาพบรรยากาศการลงนาม

kanok namkhanthi

facebook.com/namkhanthi