ข่าวอบรม สัมมนา ประชุม

มรภ.เลย ประชุมคณาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ครั้งที่ 1/2563 พัฒนาหลักสูตรเน้นทักษะ นวัตกรรม วิจัย ภาษา และอาชีพ


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เชาว์ อินใย อธิกานบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เป็นประธานการประชุมคณาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ครั้งที่ 1/2563

วันที่ 8 มกราคม 2563 เวลา 15.00 น. มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จัดการประชุมคณาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ครั้งที่ 1/2563 มีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เชาว์ อินใย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เป็นประธานการประชุม สร้างความเข้าใจการจัดการศึกษาในระดับสาขาวิชา และคณะวิชา การพัฒนา ปรับปรุงหลักสูตร การพัฒนาทักษะทางด้านภาษา อาชีพ และการพิจารณาแหล่งฝึกงานของนักศึกษาในการมีงานทำ การจัดการตัวชี้วัดตามการประกันคุณภาพเพื่อการศึกษา รวมถึงการบริหารจัดการเงินงบประมาณทั้งงบประมาณแผ่นดิน และงบรายได้ การบริการรวมถึงการพัฒนางานวิจัยสู่นวัตกรรม สามารถนำมาใช้ประโยชน์ในการพัฒนาและแก้ปัญหาชุมชน

ก่อนการประชุมมรพิธีมอบเกียรติบัตรแก่อาจารย์ที่กลับจากลาศึกษาและสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอก จำนวน 5 คน และอาจารย์ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงค์ตำแหน่งวิชาการ จำนวน 19 คน และอาจารย์ที่ข้าราชการพลเรือนที่ได้รับรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติแก่ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา “ครูดีศรีเมืองเลย” ประขำปี 2563 จำนวน 4 คน

บรรยากาศการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม
บรรยากาศการประชุม
บรรยากาศการมอบเกียรติบัตร

kanok namkhanthi

facebook.com/namkhanthi