วันจันทร์, กุมภาพันธ์ 26, 2024
Latest:
ข่าวรับสมัครงาน

รับสมัครบุคคลเพื่อแข่งขันเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา (เฉพาะกิจ) ประเภททั่วไป วิชาชีพเฉพาะ หรือเชี่ยวชาญเฉพาะ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ด้วยเงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินรายได้ (แก้ไขเพิ่มเติม)

ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อแข่งขันเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา (เฉพาะกิจ) ประเภททั่วไป วิชาชีพเฉพาะ หรือเชี่ยวชาญเฉพาะ สังกัดมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเลย ด้วยเงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินรายได้ ประกาศ ณ วันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2562 นั้น เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 31 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 จึงให้ยกเลิกความในข้อ 7 แห่งประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อแข่งขันเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา (เฉพาะกิจ) ประเภททั่วไป วิชาชีพเฉพาะ หรือเชี่ยวชาญเฉพาะ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ด้วยเงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินรายได้ และให้ใช้ข้อความนี้แทนการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับสอบแข่งขันและกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการสอบมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบแข่งขัน และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบและกำหนดการสอบ ดังนี้

1 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วันที่ 21 มกราคม 2563ไม่เว้นวันหยุดราชการ
(เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)
2 สอบข้อเขียนและสอบปฏิบัติ วันที่ 28 มกราคม 2563
3 สอบสัมภาษณ์ วันที่ 29 มกราคม 2562
4 ประกาศผลสอบสัมภาษณ์ วันที่ 31 มกราคม 2562
5 รายงานตัวและเริ่มปฏิบัติงาน วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563

<<อ่านประกาศ>>