ข่าวอบรม สัมมนา ประชุม

อธิการบดี มรภ.เลย ประชุมนักศึกษาภาคปกติ แจงและรับฟังความเห็นการบริหารการจัดการศึกษา ปี 2563


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เชาว์ อินใย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย กล่าวแจงนโยบายการบริหารจัดการศึกษาและรับฟังความคิดเห็น ข้อร้องเรียน นักศึกษาภาคปกติ ประจำปี 2563 พร้อมคณะผู้บริหารรับทราบแก้ไข

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.30 น. กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จัดการประชุมนักศึกษาภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 โดย ช่วงแรก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิชิต พระพินิจ รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน และกิจการพิเศษ ขึ้นบรรยาย เยาวชนราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ภายใต้แผนงานเสริมสร้างพลังทางสังคม โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เป็นโครงการให้นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น ลงพื้นที่ สำรวจความต้องการ และนำสู่กระบวนการพัฒนาอย่างยั่งยืนแก้ไขปัญหาท้องถิ่นได้จริง

เวลา 15.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เชาว์ อินใย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ขึ้นกล่าวบรรยายแนวนโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัย สร้างความเข้าใจในการบริหารการจัดการศึกษา ให้เกิดความเข้าใจตรงกันเกิดแนวปฏิบัติและสร้างความร่วมมือการพัฒนา ทั้งตนเอง และมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย โดยเฉพาะเรื่องภาษาและความปลอดภัยในการขับขี่รถจักรยาน การส่วมใส่หมวกกันน็อค ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด ดำเนินชีวิตอย่างมีสติ เป็นคนดีและมีจิตอาสาช่วยเหลือสังคม

และให้นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เชื่อมั่นในการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ทางคณะผู้บริหารมีความมุ่งมั่นในการพัฒนามหาวิทยาลัยและพัฒนาหลักสูตรการศึกษาตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา ของ สกอ. และมีความโปร่งใสในการบริหารจัดการ ผ่านเกณฑ์การเมินได้ระดับดี และมีอีกหลายโครงการที่จะพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพ

หลังจากนั่น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เชาว์ อินใย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เปิดโอกาสให้นักศึกษาแสดงความคิดเห็น และแจ้งความเดือดร้อน หรือปัญหาที่ยังไม่ได้รับการแก้ไข โดยให้ผู้บริหารที่รับผิดชอบแต่ละด้านรับทราบ ชี้แจง และแก้ไข

การประชุมนักศึกษาครั้งนี้ เป็นนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ นักศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ทุกชั้นปี เข้าร่วมประชุม ณ หอประชุมขุมทองวิไล มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

คลิกชมภาพบรรยายเยาวชนราชภัฏกับการพัฒนาท้องถิ่น
คลิกชมภาพอธิการบดีบรรยายการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
คลิกชมบรรยายกาศถามตอบแลกเปลี่ยนคาวมคิดเห็น

kanok namkhanthi

facebook.com/namkhanthi