ข่าวประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ประกาศ เปลี่ยนแปลงการให้ทุนโครงการพัฒนานักศึกษาสู่สากล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 0251/2562 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 เรื่อง การรับสมัคร และคัดเลือกนักศึกษาโครงการพัฒนานักศึกษาสู่สากล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีกำหนดการนำนักศึกษาเดินทางไปต่างประเทศ เป็นระยะเวลา 30 วัน ระหว่างเดือน เมษายน – พฤษภาคม พ.ศ. 2563 แต่เนื่องจากสถานการณ์เชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 ที่กำลังระบาดในปัจจุบัน ทำให้การเดินทางไปสาธารณรัฐประชาชนจีนไม่สามารถดำเนินการได้ จึงขอเปลี่ยนแปลงการให้ทุนโครงการพัฒนานักศึกษาสู่สากล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดังรายละเอียดต่อไปนี้

<< อ่านประกาศ >>