ข่าวบัณฑิตศึกษาไม่มีหมวดหมู่

สอบวัดความรู้ความสามารถทักษะภาษาอังกฤษ สำหรับผู้จะเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย


มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย กำหนดให้ผู้สมัครเข้าศึกษาในระดับ บัณฑิตศึกษา ต้องมีผลการสอบภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่ มหาวิทยาลัยก าหนด เพื่อให้ผู้มีความประสงค์เข้าศึกษาในระดับ บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย มีผลการสอบภาษาอังกฤษ ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด จึงเปิดรับสมัครสอบวัดความรู้ ความสามารถทักษะภาษาอังกฤษด้านการฟัง การพูด การอ่านและ การเขียน ประจำปีการศึกษา 2563

การสมัครสอบ
1. รับสมัคตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 16 เมษายน 2563 (ผู้สมัครต้องดำเนินการสมัครก่อนวันสอบอย่างน้อย 2 วันทำการ)
2. ผู้สมัครสามารถสอบได้มากกว่า 1 ครั้ง ตามจำนวนครั้งที่จัดสอบ
3. กรณีเลือกวันสอบแล้ว ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงวันสอบได้
4. ชำระค่าสมัคร คนละ 500 บาท ต่อการสอบ 1 ครั้ง

วิธีการ
1. สมัครด้วยตนเองทางออนไลน์ที่ https://bit.ly/2UwN4pm
2. ติดต่อชำระค่าสมัครในวันและเวลาราชการ ก่อนวันสอบ ณ งานการเงิน ชั้น 1 อาคารเรียนรวม 8 ชั้น
กำหนดสอบครั้งที่ 2 วันที่ 15 มีนาคม 2563 เวลา 09.00 – 10.30 น.
ครั้งที่ 3 วันที่ 19 เมษายน 2563 เวลา 09.00 – 10.30 น. สถานที่สอบ ห้องเรียนภาษา 201 ชั้น 2 อาคาร 50 พรรษามหา วชิราลงกรณ

ระเบียบการสอบ
1. ผู้เข้าสอบต้องแสดงบัตรประจ าตัวประชาชนหรือหนังสือ เดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) 2. ผู้เข้าสอบต้องแสดงใบเสร็จค่าสมัครสอบ
3. ห้ามนำเครื่องมือสื่อสารทุกชนิดเข้าห้องสอบ 4. ไม่อนุญาตให้เข้าห้องสอบหลังจากเริ่มสอบ ไปแล้ว 30 นาที

kanok namkhanthi

facebook.com/namkhanthi