วันจันทร์, กุมภาพันธ์ 26, 2024
Latest:
ข่าวประกวดราคา

ร่างรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ร่างประกาศประกวดราคา และร่างเอกสารประกวดราคา ซื้อ ครุภัณฑ์เครื่องวิเคราะห์ค่าหาปริมาณโปรตีน/ไนโตรเจน

“ร่างรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ร่างประกาศประกวดราคา และร่างเอกสารประกวดราคา ซื้อ ครุภัณฑ์เครื่องวิเคราะห์
ค่าหาปริมาณโปรตีน/ไนโตรเจน  จำนวน ๑ ชุดด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e–bidding)”

ผู้สนใจสามารถวิจารณ์และเสนอข้อคิดเห็นหรือเสนอแนะเกี่ยวกับร่างขอบเขตงานนี้เป็นลายลักษณ์อักษร ในระหว่างวันจันทร์ที่
23 มีนาคม 2563  ถึงวันพฤหัสบดีที่  26 มีนาคม 2563  (3 วันทำการ) ซึ่งผู้ที่วิจารณ์เสนอแนะ จะต้องระบุชื่อ – สกุล ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ ที่สามารถติดต่อได้โดยส่งข้อมูลมาทาง

(1) E-mail Address : inven@lru.ac.th หรือ
(2) โทร. 042-835224-8  ต่อ 41117-8  หรือ
(3) โทรสาร 0-4281-1143

1.ประกาศประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์เครื่องวิเคราะห์ค่าหาปริมาณโปรตีน/ไนโตรเจน  >>อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม<<
2.เอกสารประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์เครื่องวิเคราะห์ค่าหาปริมาณโปรตีน/ไนโตรเจน  >>อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม<<
3.คุณลักษณะของครุภัณฑ์ชุดครุภัณฑ์เครื่องวิเคราะห์ค่าหาปริมาณโปรตีน/ไนโตรเจน  >>อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม<<
4.เอกสารราคากลาง บก.06  >>อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม<<