ข่าวรับสมัครนักศึกษา

ประกาศ รายชื่อผู้สมัครเข้าเป็นนักศึกษาเพื่อเข้าศึกษาในโครงการจัดการศึกษาภาคพิเศษ (กศ.พ.) สาขาวิชาที่เปิดได้ และสาขาวิชาเปิดไม่ได้ ประจำปีการศึกษา 2563


ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ได้ดำเนินการรับสมัครนักศึกษาเพื่อเข้าศึกษาในโครงการจัดการศึกษาภาคพิเศษ (กศ.พ.) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ตั้งแต่วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๓  พฤษภาคม ๒๕๖๓ นั้น บัดนี้ การรับสมัครได้เสร็จสิ้นลงแล้ว มหาวิทยาลัยจึงประกาศรายชื่อผู้สมัครตามบัญชีรายชื่อที่แนบท้ายประกาศนี้  แต่เนื่องจากบางสาขาวิชามีจำนวนผู้สมัครต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้ จึงได้กำหนดให้เป็นสาขาวิชาที่เปิดไม่ได้ รายละเอียดตามบัญชีสรุปสาขาวิชาที่เปิดได้ และสาขาวิชาที่เปิดไม่ได้แนบท้ายประกาศนี้ ดังนั้น จึงให้ผู้สมัครดำเนินการดังนี้

คลิกอ่านประกาศและตรวจสอบรายชื่อ

kanok namkhanthi

facebook.com/namkhanthi