ข่าวรับสมัครนักศึกษา

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกและเกณฑ์การคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2563


ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ลงวันที่ 9 เมษายน 2563 เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2563 ได้ดำเนินการรับสมัครและทำการคัดเลือกเสร็จสิ้น ในวันอาทิตย์ที่ 14 มิถุนายน 2563

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จำเป็นต้องหลีกเลี่ยงการจัดกิจกรรมที่มีการรวมตัวของคนจำนวนมาก เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรค มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จึงใช้การคัดเลือกแทนการสอบคัดเลือกโดยพิจารณาจากผลการเรียน ความรู้ภาษาอังกฤษ Portfolio และคลิปวิดีโอแนะนำตนเอง โดยให้ผู้สมัครส่งคลิปวิดีโอแนะนำตนเอง และ Portfolio ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 13 มิถุนายน 2563

โดยมีเกณฑ์การคัดเลือก 2 ประเภท ได้แก่ ประเภทครูสายผู้สอน และประเภทบุคคลทั่วไป/ธุรการโรงเรียน ทั้งนี้ หากผู้สมัครไม่ประสงค์เข้ารับการคัดเลือก มหาวิทยาลัยยินดีคืนเงินค่าสมัคร ผู้สมัครสามารถแจ้งหมายเลขบัญชีธนาคาร ผ่านช่องทางพิเศษทางไลน์กลุ่ม ป.บัณฑิต (วิชาชีพครู) ราชภัฏเลย

คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมkanok namkhanthi

facebook.com/namkhanthi