ไม่มีหมวดหมู่

รับสมัครผู้ประกอบการจำหน่ายอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ศูนย์อาหาร 2 หลังอาคารภูคำ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  มีความประสงค์รับสมัครผู้ประกอบการจำหน่ายอาหาร       ณ ศูนย์อาหาร 2 หลังอาคารภูคำ จึงกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการคัดเลือกผู้ประกอบการ               ดังรายละเอียดต่อไปนี้

  1. ประเภทร้านจำหน่ายอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม

ลำดับที่

รายการ อัตราค่าเช่า (บาท/เดือน) จำนวน

สถานที่ (ล็อคที่)

1

ร้านจำหน่ายอาหาร 3,000 4  ร้าน 1 , 4 , 5 , 9

2

ร้านจำหน่ายอาหารว่าง
และเครื่องดื่ม

4,000 2  ร้าน

2 , 6

  1. ระยะเวลาและสถานที่ในการรับสมัคร

ผู้สนใจสามารถขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ตั้งแต่วันที่   3 – 17 กันยายน 2563 เวลา  08.30 – 16.30  น.  (เว้นวันหยุดราชการ) ที่ งานกิจการพิเศษและสิทธิประโยชน์ ชั้น  2  อาคารวิชญาการ ในวันเวลาราชการ หรือดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.lru.ac.th
3.คุณสมบัติ
 3.1  ต้องเป็นบุคคลที่บรรลุนิติภาวะหรือนิติบุคคลที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย
3.2  ไม่เป็นโรคที่สังคมรังเกียจ วิกลจริต หรือโรคติดต่อที่ร้ายแรง
3.3  ไม่เป็นผู้ติดยาเสพติดให้โทษ หรือโรคพิษสุราเรื้อรัง
3.4  ไม่เคยกระทำผิดกฎหมาย หรือต้องคำพิพากษาถึงที่สุดว่ากระทำผิดกฎหมาย  ยกเว้นการกระทำผิดที่กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ
4. หลักฐานและเอกสารประกอบการสมัคร
4.1 ใบสมัคร พร้อมติดรูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป
4.2 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ฉบับ
4.3 สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ฉบับ
4.4 ใบรับรองแพทย์ หรือใบรับรองการตรวจโรค ที่เข้ารับบริการตรวจสุขภาพจากโรงพยาบาลของรัฐและเอกชน ซึ่งตรวจมาแล้วไม่เกิน 1 เดือน นับถึงวันยื่นใบสมัครจำนวน 3 โรค ได้แก่
1. เอ๊กซเรย์ปอด
2. โรคผิวหนังที่น่ารังเกียจ
3. โรคตับอักเสบที่เกิดจากไวรัสชนิดเอ
4.5 กรณีเป็นนิติบุคคลให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
ผู้สนใจติดต่อขอทราบรายละเอียดได้ที่ งานกิจการพิเศษและสิทธิประโยชน์ ชั้น 2 อาคารวิชญาการ หรือสอบถามทางโทรศัพท์ได้ที่หมายเลข 0 – 4280-8000 ต่อ 51151 (เว้นวันหยุดราชการ)
<<อ่านประกาศ>>