ข่าวประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

รับสมัครผู้ประกอบการจำหน่ายอาหารว่างและเครื่องดื่ม สินค้าและบริการ ภายในบริเวณมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย มีความประสงค์เปิดรับสมัครผู้ประกอบการจำหน่ายอาหารว่างและเครื่องดื่ม สินค้าและบริการ ภายในบริเวณมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย โดยมีกำหนดระยะเวลา 1 ปี นับตั้งแต่วันที่ลงนามในสัญญา จึงกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการคัดเลือกผู้ประกอบการ ดังนี้
1.ประเภทร้านค้า
1.1 ร้านจำหน่ายอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 6 ร้าน ดังนี้
1.1.1 บริเวณซุ้มหลังคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (เก่า) จำนวน 1 ร้าน อัตราค่าเช่า 5,000 บาท/เดือน
1.1.2 บริเวณอาคารปฏิบัติการสหวิทยาการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา (อาคาร 19) จำนวน 2 ร้าน อัตราค่าเช่า 4,000 บาท/เดือน/ร้าน
1.1.3 บริเวณชั้น 1 อาคารภูคำ จำนวน 1 ร้าน อัตราค่าเช่า 9,000 บาท/เดือน
1.1.4 บริเวณชั้น 1 หอพักหญิงจันทน์ผา จำนวน 2 ร้าน อัตราค่าเช่า 2,000 บาท ต่อเดือน/ร้าน
1.2. ร้านจำหน่ายสินค้าและบริการ จำนวน 3 ร้าน ดังนี้
1.2.1 บริเวณชั้น 1 อาคารภูคำ จำนวน 1 ร้าน อัตราค่าเช่า 6,000 บาท/เดือน
1.2.2 บริเวณชั้น 1 ศูนย์วิทยบริการ จำนวน 1 ร้าน อัตราค่าเช่า 5,000 บาท/เดือน
1.2.3 บริเวณชั้น 2 อาคารวิชญาการ จำนวน 1 ร้าน อัตราค่าเช่า 4,000 บาท/เดือน
2. ระยะเวลาและสถานที่ในการรับสมัคร
ผู้สนใจสามารถขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ที่ งานกิจการพิเศษและสิทธิประโยชน์
ชั้น 2 อาคารวิชญาการ ในวันเวลาราชการ หรือดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.lru.ac.th ตั้งแต่วันที่ 3 – 16 กันยายน 2563 เวลา 08.30 – 16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์)
3. คุณสมบัติของผู้สมัคร
3.1 ต้องเป็นบุคคลที่บรรลุนิติภาวะหรือนิติบุคคลที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย
3.2 ไม่เป็นโรคที่สังคมรังเกียจ วิกลจริต หรือโรคติดต่อที่ร้ายแรง
3.3 ไม่เป็นผู้ติดยาเสพติดให้โทษ หรือโรคพิษสุราเรื้อรัง
3.4 ไม่เคยกระทำผิดกฎหมาย หรือต้องคำพิพากษาถึงที่สุดว่ากระทำผิดกฎหมาย ยกเว้นการกระทำผิดที่กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ
4. หลักฐานและเอกสารประกอบการสมัคร
4.1 ใบสมัคร พร้อมติดรูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป
4.2 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ฉบับ
4.3 สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ฉบับ
4.4 ใบรับรองแพทย์ หรือใบรับรองการตรวจโรค ซึ่งตรวจมาแล้วไม่เกิน 1 เดือน นับถึงวันยื่นใบสมัคร จำนวน 1 ฉบับ รวม 3 โรค ได้แก่ เอ็กซเรย์ปอด โรคผิหนังที่น่ารังเกียจ และโรคตับอักเสบที่เกิดจากไวรัสชนิดเอ
4.5 กรณีเป็นนิติบุคคลให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
4.6 เอกสารรายละเอียดของสินค้าที่จะนำมาจำหน่ายหรือให้บริการ
โดยผู้ประกอบการที่ได้รับการคัดเลือก ต้องชำระเงินเป็นหลักประกันสัญญาและประกันความเสียหาย ในกรณีที่ผู้ประกอบการก่อให้เกิดความเสียหายแก่สถานที่ที่ให้ใช้ไม่ว่าด้วยเหตุประการใด จำนวนเงิน 20,000 บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) ณ ห้องงานกิจการพิเศษและสิทธิประโยชน์ ชั้น 2 อาคารวิชญาการ ในวันทำสัญญา
ผู้สนใจติดต่อขอทราบรายละเอียดได้ที่ งานกิจการพิเศษและสิทธิประโยชน์ ชั้น 2 อาคารวิชญาการ หรือสอบถามทางโทรศัพท์ได้ที่หมายเลข 0 – 4280 – 8000 ต่อ 51151 (เว้นวันหยุดราชการ)