วันพฤหัสบดี, กันยายน 21, 2023
Latest:
ข่าวภารกิจผู้บริหารกับหน่วยงานภายนอก

อธก.มรภ.เลย พร้อมคณะผู้บริหาร ร่วมวางพวงมาลา วันปิยะมหาราช 23 ตุลาคม


ผู้ช่วยศาสตราจรย์ ดร.เชาว์ อินใย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย พร้อมคณะผู้บริหาร ร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันปิยะมหาราช 23 ตุลาคม 2563

วันที่ 23 ตุลาคม 2563 เวลา 07.00 น. จังหวัดเลย จัดพิธีวางพวงมาลา เนื่องวันวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 มีนายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธาน มีหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดเลย ร่วมพิธีวางพวงมาลา ตามลำดับ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย มี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เชาว์ อินใย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมพิธีวางพวงมาลาหน้าพระบรมรูปทรงม้า สมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 น้อมรำลึกถึงวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระราชกรณียกิจต่าง ๆ ที่ทรงนำพาประเทศชาติและประชาชนชาวไทย พัฒนา สร้างความเจริญก้าวหน้า ให้ทัดเทียมกับนานาอารยประเทศ พระราชกรณียกิจสำคัญที่นับว่าเป็นการปฏิรูปประเทศครั้งยิ่งใหญ่ คือ การเลิกทาสอย่างค่อยเป็นค่อยไป ปราศจากการเสียเลือดเนื้อ หรือการต่อต้านที่รุนแรง โดยอาศัยมาตรการทางกฎหมาย และด้วยพระปรีชาสามารถของพระองค์ จนประสบความสำเร็จ ทาสในเมืองไทยก็หมดไป นอกจากนี้ ยังมีการปฏิรูประบบราชการให้ทันสมัย การปฏิรูประบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน เช่น การไฟฟ้า การประปา การไปรษณีย์ โทรเลข โทรศัพท์ และการสาธารณสุข

พิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันปิยะมหาราช 23 ตุลาคม จัด ณ ลานพระบรมรูปทรงม้า หน้าศาลากลางจังหวัดเลย

คลิกชมภาพพิธีวางพวงมาลา

kanok namkhanthi

facebook.com/namkhanthi