ไม่มีหมวดหมู่

ผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ผู้นำชุมชน จิตอาสาพระราชทาน นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย และประชาชนจิตอาสาทุกท่าน กิจกรรมจิตอาสาฯ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เชาว์ อินใย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย พร้อมด้วย จิตอาสาพระราชทาน ประกอบด้วย ผู้บริหาร คณาจารย์/บุคลากร/นักศึกษา/มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย และประชาชนจิตอาสาหมู่บ้านโพนไทรจัดโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ “เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ”

คลิกชมภาพกิจกรรม