ไม่มีหมวดหมู่

จ้างปรับปรุงหอพักนักศึกษา ตำบลเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเลย จำนวน 1 งาน  ด้วยวิธีประกวดอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างปรับปรุงหอพักนักศึกษา ตำบลเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเลย จำนวน 1 งาน  ด้วยวิธีประกวดอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางงานก่อสร้าง
ในการประกวดครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 1,827,800.- บาท (หนึ่งล้านแปดแสนสองหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยบาทถ้วน) ตามรายการดังนี้

ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ผ่านทางอีเมล์ inven@lru.ac.th  ภายใน  วันที่ 22 ตุลาคม 2563 และมหาวิทยาลัยฯ จะชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมภายในวันที่ 26 ตุลาคม 2563 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2563 ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น.

1.ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงหอพักนักศึกษา  ด้วยวิธีประกวดอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  >>ดูเอกสารเพิ่มเติม<<
2.เอกสารประกวดราคาจ้างปรับปรุงหอพักนักศึกษา ตำบลเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเลย จำนวน 1 งาน  >>ดูเอกสารเพิ่มเติม<<