อธิการบดี มรภ.เลย เปิดโครงการวิศวกรสังคม คิดวิเคราะห์เชิงเหตุผล ทักษะการสื่อสาร ทักษะในการทำงานร่วมกับผู้อื่น และทักษะการสร้างนวัตกรรมแก่ผู้นำนักศึกษา


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เชาว์ อินใย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการวิศวกรสังคม พัฒนาทักษะผู้นำนักศึกษา ด้านสื่อสาร คิดเชิงวิเคราะห์ สร้างนวัตกรรม ทำงานร่วมกับสังคม

ระหว่างวันที่ 5-6 ธันวาคม 2563 กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จัดโครงการวิศวกรสังคมมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ตามแผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดย ผู้ช่วยศาสตตาจารย์ ดร.เชาว์ อินใย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ

โครงการอบรมเน้นการพัฒนาทักษะผู้นำนักศึกษา ด้านทักษะการสร้างการคิดวิเคราะห์เชิงเหตุผล ทักษะสื่อสาร ทักษะในการทำงานร่วมกับผู้อื่น และทักษะการสร้างนวัตกรรม โดยให้ผู้นำนักศึกษา ผู้แทนคณาจารย์ ผู้แทนบุคลากร มีส่วนร่วมในการเขียนแผนการขับเคลื่อนวิศวกรสังคมในระดับองค์กรนักศึกษาประยุกต์ใช้ในการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เป็นสถาบันการศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ขับเคลื่อนภายใต้ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579 ) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้ดำเนินการขับเคลื่อนโครงการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายและตัวชี้วัดทั้งด้านการพัฒนาท้องถิ่น การผลิตและพัฒนาครู การยกระดับคุณภาพการศึกษา และการพัฒนาระบบบริหารจัดการ จำเป็นจะต้องขับเคลื่อนผ่านกิจกรรมพันธกิจสัมพันธ์ ทั้งการเรียนการสอน กิจกรรมของนักศึกษา อาจารย์ มีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น ผู้นำนักศึกษา องค์กรนักศึกษา เป็นส่วนสำคัญในขับเคลื่อนการพัฒนา ทำให้บัณฑิตมีคุณลักษณะสำคัญตามพระราชโชบายเข้าใจและพัฒนาท้องถิ่นของตน จึงได้จัดโครงการอบรมวิศวกรสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยขึ้น เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนแผนงานยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทาลัยราชภัฏเลย ผ่านเยาวชน นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ โดยให้ความรู้ แลพัฒนาทักษะ 4 ประการ ได้แก่ ทักษะการสร้างการคิดวิเคราะห์เชิงเหตุผล ทักษะการสื่อสาร ทักษะในการทำงานร่วมกับผู้อื่น และทักษะการสร้างนวัตกรรม ให้นักศึกษาราชภัฏเลยเป็นวิศวกรสังคม ได้แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร สร้างเครือข่าย ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย

คลิกชมภาพบรรยากาศพิธีเปิด
คลิกชมบรรยากาศ 1
คลิกชมบรรยากาศ 2

kanok namkhanthi

facebook.com/namkhanthi

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *