วันอาทิตย์, กุมภาพันธ์ 25, 2024
Latest:
ข่าวประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ประกาศรายชื่อและหมายเลขผู้มีสิทธิ์รับการเลือกเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ


มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ประกาศรายชื่อและหมายเลขผู้มีสิทธิรับเลือก เป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ ดังนี้

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์กานต์ จันทระ
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปานฤทัย พุทธทองศรี
3. ดร.สรินทร คุ้มเขต
4. ดร.สุภาวดี สำราญ
5. นายชัยมงคล ปินะสา
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงษ์เทพ บุญเรือง
7. ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.วรศิษฎ์ ศรีบุรินทร์
8. รองศาสตราจารย์ ดร.เกียรติศักดิ์ รัตนสีหา
9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรจิตร์ พระเมือง
10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชัย เพียรกสิกรรม
11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัลลภ ทาทอง

1. ผู้มีสิทธิเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ
ผู้มีสิทธิเลือก ได้แก่ คณาจารย์ประจำที่กำลังปฏิบัติหน้าที่ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ยกเว้นผู้มาช่วยราชการ โดยให้เลือกได้ไม่เกินสี่คน การเลือกให้ใช้วิธีเลือกโดยตรงและลงคะแนนลับ

2. กำหนดวันลงคะแนน
ลงคะแนนในวันที่ 15 กรกฎาคม 2563 เวลา 08.30 – 12.00 น. ณ ห้องประชาสัมพันธ์ ชั้น 1 อาคารเรียนรวม 8 ชั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

3. การลงคะแนนล่วงหน้า
กรณีที่ผู้มีสิทธิเลือกได้รับคำสั่งให้ไปราชการ หรือมีความจำเป็นอย่างยิ่งและไม่สามารถมาลงคะแนนในวันที่ 15 กรกฎาคม 2563 ได้ให้ทำบันทึกขออนุญาตลงคะแนนล่วงหน้า พร้อมแนบคำสั่งหรือเอกสารที่ได้รับอนุญาตให้เดินทางไปราชการ หรือเอกสารอื่น ๆ ถึงประธานกรรมการรับสมัครและรับลงคะแนนล่วงหน้า เพื่อขออนุญาต ลงคะแนนล่วงหน้า ในวันที่ 13 – 14 กรกฎาคม 2563 เมื่อได้รับอนุญาตให้ผู้นั น กาบัตรลงคะแนนแล้วพับบัตรหย่อนลงหีบ รับบัตรลงคะแนนล่วงหน้า และนำไปเปิดนับคะแนนตามข้อ 7

4. การนับคะแนน
การนับคะแนนให้กระทำโดยเปิดเผย ในวันที่ 15 กรกฎาคม 2563 หลังจากสิ้นสุดการลงคะแนน ณ ห้องประชาสัมพันธ์ ชั้น 1 อาคารเรียนรวม 8 ชั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย และการนับคะแนนเสียงถือเสียงข้างมาก ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ใช้วิธีการจับฉลากเฉพาะผู้ที่ได้คะแนนเสียงเท่ากัน

kanok namkhanthi

facebook.com/namkhanthi