ข่าวประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับการสรรหาเป็นคณบดีคณะวิทยาการจัดการ

ตามที่คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาการจัดการ ได้รับสมัครและรับการเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาการจัดการ ตามประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาการจัดการ เรื่อง การสรรหาผู้ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาการจัดการ ลงวันที่ 20 มกราคม 2564 ไปแล้วนั้น
บัดนี้ การรับสมัครและการเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาการจัดการ ได้สิ้นสุดลงแล้ว คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาการจัดการได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครและผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ ตามมาตรา 37 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 และข้อ 5 ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาคณบดี พ.ศ. 2555 แล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับการสรรหาเป็นคณบดีคณะวิทยาการจัดการ เรียงลำดับตามตัวอักษร ดังต่อไปนี้
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลภัสรดา พิชญาธีรนาถ
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เหมวดี กายใหญ่
ให้บุคคลที่มีรายชื่อข้างต้น จัดทำเอกสารแนวนโยบายและยุทธศาสตร์ในการบริหารจัดการคณะวิทยาการจัดการ จำนวน 7 ชุด และนำส่งด้วยตนเองที่งานการประชุมและกิจการสภาฯ ชั้น 7 อาคารเรียนรวม 8 ชั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ภายในวันจันทร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 ไม่เกินเวลา 12.00 น. หากไม่นำส่งเอกสารภายในวันและเวลาที่กำหนด ถือว่าสละสิทธิ์เข้ารับการสรรหาเป็นคณบดีคณะวิทยาการจัดการ คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาการจัดการกำหนดให้ผู้มีสิทธิ์ได้รับการสรรหาเป็นคณบดีคณะวิทยาการจัดการ นำเสนอแนวนโยบายและยุทธศาสตร์ในการบริหารจัดการคณะ ต่อคณะกรรมการสรรหาคณบดีฯ คนละไม่เกิน 10 นาที โดยไม่มีการซักถาม ในวันอังคารที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารเรียนรวม 8 ชั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย (รายละเอียดตามกำหนดการแนบท้ายประกาศ) และเปิดโอกาสให้บุคลากรในคณะวิทยาการจัดการเข้าร่วมรับฟัง

<< อ่านประกาศ>>