ข่าวประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

แนวปฏิบัติการชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา การสมัคร และการรายงานตัวนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2564

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ได้มีการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2564 โดยกำหนดให้มีการรับสมัครและการรายงานตัวทางไปรษณีย์ ด้วยตนเอง และทางอินเตอร์เน็ต ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความสะดวกแก่การติดต่อสื่อสารเป็นช่องทางในการสอบถามเกี่ยวกับการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ให้สอดคล้องกับสภาวการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า หรือ COVID – 19 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จึงเปิดช่องทางการสื่อสารผ่าน Line Applicationในลักษณะ LINE OpenChat ชื่อ LRU งานการเงิน ม.ราชภัฏเลย และ LRU งานทะเบียน สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน แต่เนื่องจากมีกลุ่มบุคคลผู้ไม่มีความเกี่ยวข้อง และไม่มีหน้าที่ในการดำเนินการรับสมัครและรับชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาดังกล่าว ได้แอบอ้างเข้าไปในกลุ่ม LINE OpenChat โดยแสดงตนเป็นเจ้าหน้าที่งานการเงิน และดำเนินการหลอกลวงให้นักศึกษาใหม่ หรือผู้ปกครอง ชำระเงินนอกเหนือจากที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยเรียกเก็บ ส่งผลให้เกิดความเสียหายแก่นักศึกษาใหม่หรือผู้ปกครอง และมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย อย่างร้ายแรง
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 31 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จึงออกประกาศไว้ ดังนี้
ข้อ 1 กรณีนักศึกษาใหม่ที่ประสงค์จะสมัครเข้าศึกษาโดยทางออนไลน์ ให้ชำระค่าสมัคร ผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทย ชื่อบัญชี “เงินค่าประกัน – รับฝาก มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย” เลขที่บัญชี 981 – 2 – 72489 – 3 หรือนำใบแจ้งยอดการชำระเงินค่าสมัครไปชำระผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส หรือชำระผ่านบริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) เท่านั้น
ข้อ 2 กรณีนักศึกษาใหม่ที่ประสงค์จะรายงานตัวทางออนไลน์ ให้ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาในการรายงานตัวโดยนำใบแจ้งยอดการชำระเงิน (COMP CODE) ชำระผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทย
ข้อ 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยขอให้นักศึกษาใหม่ หรือผู้ปกครอง ตรวจสอบข้อมูลและระมัดระวังในการชำระเงินโดยวิธีการโอนเงินให้แก่บุคคลอื่นผ่านทางบัญชีธนาคารหรือระบบที่ไม่ได้ระบุ ในข้อ 1 และข้อ 2
ข้อ 4 หากมีข้อสงสัย นักศึกษาใหม่หรือผู้ปกครอง สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลก่อนการดำเนินการชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ที่ งานการเงิน สำนักงานอธิการบดี หรือโทร 042 – 835224 ต่อ 41163,41124,41125 หรือที่งานทะเบียน สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน หรือโทร 042 – 835224 ต่อ 41131 ได้ในวันและเวลาทำการ

<< อ่านประกาศ>>