ข่าวอบรม สัมมนา ประชุม

ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ครั้งที่ 10/2564

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สนิท เหลืองบุตรนาค นายกสภามหาวิทยลาัยราชภัฏเลย เป็นประธานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ครั้งที่ 10/2564 มีกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เข้าร่วมประชุมในห้องประชุมและร่วมประชุมผ่านระบบวิดีโอออนไลน์

วันที่ 29 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 น. มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จัดประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ครั้งที่ 10/2564 มี ผู้ช่วยศาสตราจารย์สนิท เหลืองบุตรนาค นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เป็นประธานการประชุม รับฟังรายงานงบประมาณรายได้ และงบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2564 รายงานสถานภาพหลักสูตรมหาวิทยลัยราชภัฏเลย หลักสูตรใหม่ แลหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556- 2564 รายงานการจัดอันดับมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยระดับโลกใน Times Higher Education World University Rankings 2021 รายงานการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์เสริมสร้างทางสังคม โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลััยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รายงานการดำเนินการจ่ายคืนค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2564 ตามมิตคณะรัฐมนตรี เพื่อช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 งวดที่ 1

และในเรื่องเสนอเพื่อทราบ ในการขออนุมัติให้ปริญญาระดับปริญญาตรี ระดับบัณฑิตศึกษา การขออนุมัติปรับเปลี่ยนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจำหลักสูตร การขออนุมัติแต่งตั้งประธานกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย และประเมินผลงานในตำแหน่งคณบดี การพิจารณาผลการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ปรพจำปีการศึกษา 2563 และการพิจารณาเลือกบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

การประชุมจัด ณ ห้องประชุม ชั้น 9 อาคาร 23 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย มีคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เข้าร่วมประชุมในห้องประชุม และผ่านระบบวีดีโอออนไลน์ และปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

คลิกชมภาพการประชุม

คลิกดูสรุปผลการดำเนินงานตามนโยบาย หรือข้อเสนอแนะเชิงพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จากการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

kanok namkhanthi

facebook.com/namkhanthi