ข่าวกิจกรรม โครงการ

อธิการบดี มรภ.เลย มอบงานบริหารต่อให้ผู้รักษาราชการแทนอธิการบดี ในวาระพ้นจากตำแหน่ง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เชาว์ อินใย อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ส่งมอบงานบริหารต่อให้รองศาสตราจารย์สมเจตน์ ดวงพิทักษ์ ผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ในวาระพ้นจากตำแหน่ง

วันที่ 15 มิถุนายน 2564 เวลา 16.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เชาว์ อินใย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ส่งมอบงานบริหารต่อให้รองศาสตราจารย์สมเจตน์ ดวงพิทักษ์ ผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ในวาระพ้นจากตำแหน่ง

และผู้ช่วยศาสตราจาย์ชัชชัย พีรกมล รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร คืนตำแหน่งบริหารแก่รองศาสตราจารย์สมเจตน์ ดวงพิทักษ์ ผู้รักษาราชการแทนอธิการบดี เพื่อส่งต่อแก่รองอธิการบดีฝ่ายบริหารคนใหม่ ในวาระพ้นจากตำแหน่ง ณ ห้องประชุมโตะ๊กลม ชั้น 8 อาคารเรียนรวม 8 ชั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

คลิกชมภาพ

kanok namkhanthi

facebook.com/namkhanthi