วันอาทิตย์, กุมภาพันธ์ 25, 2024
Latest:
ข่าวกิจกรรม โครงการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ฝึกซ้อมพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559-2560 รุ่นที่ 1


มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ฝึกซ้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559-2560 ระหว่างวันที่ 11-14 ตุลาคม 2563

วันที่ 11 ตุลาคม 2563 เวลา 08.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เชาว์ อินใย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย กล่าวต้อนรับบัณฑิตและบรรยายพิเศษ เทคนิคการทำงานให้มีประสิทธิภาพและประสบความสำเร็จในยุค Thailand 4.0 ให้บัณฑิตยึดถือปฏิบัติตามราโชบายในหลวง รัชกาลที่ 10 มี 4 ด้าน การมีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง มีคุณธรรม มีงานทำ มีอาชีพ และเป็นพลเมืองเมืองดที่ดี และการจะทำงานประเกิดประสิทธิภาพและประสบความสำเร็จ บัณฑิตอย่าหยุดที่จะพัฒนาตนเอง สนุกกับการทำงาน มีความเชื่อมั่น มีระเบียบวินัย มีความซื่อสัตย์ มีการสื่อสารที่ดี และลงมือทำ

จากนั่น รองศาสตราจารย์สมเจตน์ ดวงพิทักษ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ประธานการฝึกซ้อมพิธีฯ กล่าวแนะนำสถานที่รับพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยราชภักสกลนคร เส้นทางจราจร การเดินทาง การเตรียมตัวในวันรับจริง และให้บัณฑิตที่มาเข้าฝึกซ้อมพิธีพระราชทานบริญญาบัตร รุ่นที่ 1 เข้าร่วมการฝึกซ้อมอย่างตั้งใจ เพราะเป็นงานพระราชพิธี ตรวจสอบรายชื่อ รายงานตัว และการแต่งกายให้ถูกระเบียบ โดยเฉพาะวันรับจริง ในวันที่ 17 ตุลาคม 2563 และให้อาจารย์คุมแถวฝึกซ้อมพิธีสาธิตการเดินเข้ารับปริญญาบัตร การเข้ารับปริญญาบัตรของบัณฑิต และให้บัณฑิตแยกฝึกซ้อมกลุ่มย่อยตามจุดที่กำหนด

ชมบรรยากาศอธิการบดีกล่าวต้อนรับบัณฑิต
ชมขั้นตอนการเดินเข้ารับปริญญาบัตร

kanok namkhanthi

facebook.com/namkhanthi