ข่าวประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

มรภ.เลย เริ่มมาตรการการขับขี่รถจักรยานยนต์และการสวมหมวกนิรภัย บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย


มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เล็งเห็นถึงความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยเป็นสำคัญ ได้มีมาตรการการขับขี่จักรยานยนต์และการสวมหมวกนิรภัยของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยขึ้น เพื่อให้บุคลากรเกิดความตระหนัก และเป็นการปลูกจิตสำนึกว่าทุกคนควรสวมหมวกนิรภัยทุกครั้งที่ขับขี่หรือซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์ ซึ่งจะช่วยลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกับรถจักรยานยนต์ และเป็นการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยให้เกิดขึ้นทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืน
เพื่อให้การดำเนินการตามมาตรการการขับขี่จักรยานยนต์และการสวมหมวกนิรภัยของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ได้ทำบันทึกข้อความขอความร่วมมือและเริ่มใช้มาตรการการขับขี่จักรยานยนต์และการสวมหมวกนิรภัยของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ไปยังหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยทำความเข้าใจและปฏิบัติ เริ่มตั้งแต่วันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๓ เป็นต้นไป

kanok namkhanthi

facebook.com/namkhanthi