รับรางวัล

นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มรภ.เลย คว้ารางวัล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เหมวดี กายใหญ่ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ พร้อมอาจารย์สาขาวิชานิเทศศาสตร์ดิจิทัล และอาจารย์สาขาวิชาการตลาดดิจิทัล และนักศึกษาเข้าพบผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ร่วมแสดงความยินดี

วันที่ 27 สิงหาคม 2564 เวลา 09.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เหมวดี กายใหญ่ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ พร้อมอาจารย์สาขาวิชานิเทศศาสตร์ดิจิทัล และอาจารย์สาขาวิชาการตลาดดิจิทัล นำนักศึกษาในสาขาที่ได้รับรางวัลเข้าพบรองศาสตราจารย์สมเจตน์ ดวงพิทักษ์ ผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยลาัยราชภัฏเลย เพื่อร่วมแสดงความยินดี และรับแนวคิดการพัฒนาทักษะด้านวิชาชีพ

โดย นักศึกษาสาขาวิชานิเทศศาสตร์ดิจิทัล ที่ได้รับรางวัล ประกวดโปสเตอร์ เยาวชนไทย หัวใจใสสะอาดกับสื่อสร้างสรรค์ป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่น รุ่นที่ 2 รุ่นทั่วไป (เด็กและเยาวชนอายุไม่เกิน 25 ปี )
1. รางวัลชนะเลิศ คือ นางสาวปิยวรรณ พิมพามา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 คือ นายนภพงษ์ ดวงดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
3. รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 คือ นางสาว พิจิตรา โล้เชียงสาย มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

นักศึกษาสาขาวิชาการตลาดดิจิทัล คณะวิทยาการจัดการ ที่ได้รับรางวัล
1. นางสาวปาริสา ขุนศรี นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาการตลาดดิจิทัล คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จากการประกวดนักขายมืออาชีพ ประจำปีการศึกษา 2564 (The best salesman 2021) จำนวน12 คน จากผู้เข้าร่วมแข่งขันทั้งสิ้น 18 คน จาก 8 สถาบัน โดยการนำเสนอขายผ่านคลิปวิดีโอ ในหัวข้อ “สินค้าขายดีสุดปังในยุค New Normal”
2. นางสาวปานชีวา วิปัสสา นักศึกษาชั้นปีที่4 สาขาวิชาการตลาดดิจิทัล คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ได้รับรางวัลชมเชยการแข่งขันทักษะวิชาการตลาด (Marketing knowledge Contest 2021)

และได้ถ่ายภาพเป็นที่ระลึกในความสำเร็จ ณ ห้องประชุม ชั้น 9 อาคารเรียนรวม 8 ชั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

คลิกชมภาพ

kanok namkhanthi

facebook.com/namkhanthi