ข่าวประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ประกาศผลการสอบการวัดระดับความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ

ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เรื่อง รับสมัครบุคคล เพื่อสอบแข่งขันเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งอาจารย์ สังกัดสาขาวิชาดนตรี คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ประกาศ ณ วันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๕ นั้น
บัดนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยได้ดำเนินการสอบวัดความรู้ความสามารถภาษาอังกฤษเรียบร้อยแล้ว ผลปรากฏว่าไม่มีผู้สอบผ่านเกณฑ์

<< อ่านประกาศ>>