ข่าวกิจกรรม โครงการ

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทำคลิปวีดีโอ การใช้ชุดตรวจ ATK การใช้ยาเพื่อบรรเทาอาการของโรค และการปฏิบัติเมื่อกักตัวเฝ้าระวังในกลุ่มเสี่ยง

ด้วย ดร.ณัจฉรียา คำยัง อาจารย์ประจำสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับงบประมาณโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ปีงบประมาณ 2565 โครงการหลัก ฟื้นฟูและเยียวยา ลดผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (covid-19) ด้านการยกระดับคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ได้ดำเนินโครงการย่อยที่ 2 กลางน้ำ การจัดอบรมเพื่อลดผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า (covid-19) และได้จำทำคลิปวีดีโอจากการอบรม ประกอบด้วย

การใช้ชุดตรวจ Antigen test kits : ATK

วิธีการใช้ยาเพื่อบรรเทาอาการของโรคในกลุ่มผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา

การปฏิบัติตนเมื่อต้องกักตัวเพื่อเฝ้าระวังในกลุ่มสัมผัสสูง และการปฏิบัติตนเมื่อต้องกักตัวในกลุ่มผู้ติดเชื้อโรคไวรัสโคโรนา

เพื่อประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจ

kanok namkhanthi

facebook.com/namkhanthi