วันจันทร์, กุมภาพันธ์ 26, 2024
Latest:
ข่าวประกวดราคา

ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย จำนวน 2 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย มีความประสงค์จะประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย  จำนวน 2 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วงเงินงบประมาณ 700,000 บาท (เจ็ดแสนบาทถ้วน)   ราคากลางของงานซื้อ ในการประกวดครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 700,000 บาท (เจ็ดแสนบาทถ้วน)   ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาและยื่นเอกสารเสนอราคาผ่านระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP) ในระหว่างวันที่ 23 พฤษภาคม 2565  ถึงวันที่ 30 พฤษภาคม 2565  และยื่นเสนอราคาในวันที่ 31 พฤษภาคม 2565  ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมทางอีเมล์ inven@lru.ac.th ภายในวันที่ 23 พฤษภาคม 2565 โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยจะชี้แจงรายละเอียด ดังกล่าวผ่านเว็บไซต์ www.lru.ac.th และ www.gprocurement.go.th ภายในวันที่ 25 พฤษภาคม 2565