ข่าวประกวดราคา

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ หลังคาคลุม ลานกิจกรรม และปรับปรุงอาคารเรียนเดิม ตำบลเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเลย จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ หลังคาคลุม ลานกิจกรรม และปรับปรุงอาคารเรียนเดิม ตำบลเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเลย จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) งบประมาณ 28,000,000 บาท (ยี่สิบแปดล้านบาทถ้วน)

1.ผู้สนใจสามารถขอซื้อเอกสารประกวดราคาด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ 10,000.- บาท ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์และชำระเงินผ่านทางธนาคาร ตั้งแต่วันที่ 16 สิงหาคม 2565 ถึงวันที่ 23 สิงหาคม 2565 โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ได้ภายหลังจากชำระเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้วจนถึงก่อนวันเสนอราคา

2.ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.lru.ac.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 042-35223-8 ต่อ 41117 ในวันและเวลาราชการและผู้สนใจต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดและขอบเขตของงาน โปรดสอบถามมายังมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยผ่านทางอีเมล์ inven@lru.ac.th หรือช่องทางตามที่กรมบัญชีกลางกำหนดภายในวันที่ 17 สิงหาคม 2565 โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยจะชี้แจงรายละเอียดดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ www.lru.ac.th และ www.gprocurement.go.th ในวันที่ 18 สิงหาคม 2565

3. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 24 สิงหาคม 2565ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น.

 

1.ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ หลังคาคลุม ลานกิจกรรม และปรับปรุงอาคารเรียนเดิม >>ดูเอกสารเพิ่มเติม<<

2.เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ หลังคาคลุม ลานกิจกรรม และปรับปรุงอาคารเรียนเดิม >>ดูเอกสารเพิ่มเติม<<