ข่าวประกวดราคา

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องทำแห้งแบบแช่เยือกแข็ง จำนวน 1 ชุด  ด้วยวิธีประกวดอิเล็คทรอนิกส์ (e-bidding)

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องทำแห้งแบบแช่เยือกแข็ง จำนวน 1 ชุด  ด้วยวิธีประกวดอิเล็คทรอนิกส์ (e-bidding) วงเงินงบประมาณ 850,000 บาท  (แปดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)  ราคากลางของงานซื้อ ในการประกวดครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 850,000 บาท (แปดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาและยื่นเอกสารเสนอราคาผ่านระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP) ในระหว่างวันที่ 4 ธันวาคม 2563 ถึงวันที่ 15 ธันวาคม 2563 และยื่นเสนอราคาในวันที่  16 ธันวาคม 2563 ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมทางอีเมล์ inven@lru.ac.th ภายในวันที่ 7 ธันวาคม 2563 โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยจะชี้แจงรายละเอียด ดังกล่าวผ่านเว็บไซต์ www.lru.ac.th และ www.gprocurement.go.th ภายในวันที่ 8 ธันวาคม 2563

1.ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องทำแห้งแบบแช่เยือกแข็ง >>ดูเอกสารเพิ่มเติม<<
2.เอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องทำแห้งแบบแช่เยือกแข็ง >>ดูเอกสารเพิ่มเติม<<
3.คุณลักษณะ TOR ซื้อครุภัณฑ์เครื่องทำแห้งแบบแช่เยือกแข็ง >>ดูเอกสารเพิ่มเติม<<
4.ราคากลาง บก.06 ซื้อครุภัณฑ์เครื่องทำแห้งแบบแช่เยือกแข็ง >>ดูเอกสารเพิ่มเติม<<