วันจันทร์, กุมภาพันธ์ 26, 2024
Latest:
ข่าวประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

การทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ สำหรับคณาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

เพื่อส่งเสริมการพัฒนาคณาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ให้มีทักษะความสามารถด้านภาษาอังกฤษ ตามมาตรฐาน CEFR มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จึงเห็นสมควรให้ คณะ/สำนักวิชาศึกษาทั่วไป/โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จัดสรรให้คณาจารย์สมัครทดสอบวัดระดับความสามารถด้านภาษาอังกฤษตามมาตรฐาน CEFR ดังรายละเอียดนี้

<< อ่านประกาศ>>