วันพฤหัสบดี, กุมภาพันธ์ 22, 2024
Latest:
ข่าวภารกิจผู้บริหารกับหน่วยงานภายนอก

มรภ.เลย พัฒนาหลักสูตรระยะสั้นแก่เกษตรกรและผู้ประกอบการธุรกิจด้านการเกษตรในจังหวัดเลย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชัย พัวรุ่งโรจน์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานประชุมขับเคลื่อนกิจกรรมผลิตหลักสูตรการศึกษาการเรียนรู้ตลอดชีวิต พัฒนาหลักสูตรระยะสั้นให้แก่เกษตรกร และผู้ประกอบการธุรกิจด้านการเกษตรในจังหวัดเลย

วันที่ 24 มิถุนายน 2565 เวลา 09.30 น. มหาวิทยลัยราชภัฏเลย จัดการประชุมประชุมขับเคลื่อนกิจกรรมผลิตหลักสูตรการศึกษาการเรียนรู้ตลอดชีวิต พัฒนาหลักสูตรระยะสั้นให้แก่เกษตรกร และผู้ประกอบการธุรกิจด้านการเกษตรในจังหวัดเลย มี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชัย พัวรุ่งโรจน์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานการประชุม คณะผู้บริหารคณะวิชา และสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร และตัวแทนเกษตรกร และผู้ประกอบธุรกิจด้านการเกษตรมนจังหวัดเลย เข้าหารือแนวทาง ความต้องการของเกษตรกร ทิศทางขับเคลื่อนกิจกรรมผลิตหลักสูตรระยะสั้น ตามแนวนโยบายในการดำเนินโครงการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย และการเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

การประชุมจัด ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ชั้น 8 อาคารเรียนรวม 8 ชั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

คลิกชมภาพ

kanok namkhanthi

facebook.com/namkhanthi