วันอาทิตย์, กุมภาพันธ์ 25, 2024
Latest:
ข่าวประกวดราคา

ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ชุดทดสอบสมรรถภาพทางกาย จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย มีความประสงค์จะประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ชุดทดสอบสมรรถภาพทางกาย จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วงเงินงบประมาณ 2,478,800  บาท  (สองล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นแปดพันแปดร้อยบาทถ้วน)  ราคากลางของงานซื้อ ในการประกวดครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 2,478,131.04 บาท  (สองล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยสามสิบเอ็ดบาทสี่สตางค์)  ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาและยื่นเอกสารเสนอราคาผ่านระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP)  ในระหว่างวันที่ 25 สิงหาคม 2565  ถึงวันที่ 2 กันยายน 2565  และยื่นเสนอราคาในวันที่ 5 กันยายน 2565  ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมทางอีเมล์ inven@lru.ac.th ภายในวันที่ 26  สิงหาคม 2565  โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยจะชี้แจงรายละเอียด ดังกล่าวผ่านเว็บไซต์ www.lru.ac.th และ www.gprocurement.go.th ภายในวันที่ 30 สิงหาคม 2565

1.ประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ชุดทดสอบสมรรถภาพทางกาย จำนวน 1 ชุด   >>ดูเอกสารเพิ่มเติม<<
2.เอกสารประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ชุดทดสอบสมรรถภาพทางกาย จำนวน 1 ชุด    >>ดูเอกสารเพิ่มเติม<<
3.คุณลักษณะครุภัณฑ์ชุดทดสอบสมรรถภาพทางกาย จำนวน 1 ชุด   >>ดูเอกสารเพิ่มเติม<<
4.ราคากลาง บก.06 ซื้อครุภัณฑ์ชุดทดสอบสมรรถภาพทางกาย จำนวน 1 ชุด   >>ดูเอกสารเพิ่มเติม<<