ข่าวประกวดราคา

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการดูแลผู้สูงอายุและเตรียมการเปิดหลักสูตรพยาบาลศาสตร์  จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการดูแลผู้สูงอายุและเตรียมการเปิดหลักสูตรพยาบาลศาสตร์  จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการดูแลผู้สูงอายุและเตรียมการเปิดหลักสูตรพยาบาลศาสตร์  จำนวน 1 ชุด    ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)วงเงินงบประมาณ 2,175,500 บาท (สองล้านหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นห้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) ราคากลางของงานซื้อ  ในการประกวดครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 2,262,384.80 บาท (สองล้านสองแสนหกหมื่นสองพันสามร้อยแปดสิบสี่บาทแปดสิบสตางค์) ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาและยื่นเอกสารเสนอราคาผ่านระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP) ในระหว่างวันที่ 7 พฤศจิกายน 2565  ถึงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2565  และยื่นเสนอราคา  ในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2565   ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมทางอีเมล์ inven@lru.ac.th   ภายในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2565  โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยจะชี้แจงรายละเอียด ดังกล่าวผ่านเว็บไซต์ www.lru.ac.th และwww.gprocurement.go.th ภายในวันที่  8 พฤศจิกายน 2565

1.ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการดูแลผู้สูงอายุและเตรียมการเปิดหลักสูตรพยาบาลศาสตร์  จำนวน 1 ชุด  >>ดูเอกสารเพิ่มเติม<<
2.เอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการดูแลผู้สูงอายุและเตรียมการเปิดหลักสูตรพยาบาลศาสตร์  จำนวน 1 ชุด  >>ดูเอกสารเพิ่มเติม<<
3.คุณลักษณะครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการดูแลผู้สูงอายุและเตรียมการเปิดหลักสูตรพยาบาลศาสตร์  จำนวน 1 ชุด  >>ดูเอกสารเพิ่มเติม<<
4.ราคากลาง บก.06 ซื้อครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการดูแลผู้สูงอายุและเตรียมการเปิดหลักสูตรพยาบาลศาสตร์  จำนวน 1 ชุด  >>ดูเอกสารเพิ่มเติม<<