ข่าวรับสมัครนักศึกษา

แจ้งผู้เข้าสอบคัดเลือกนักศึกษาภาคปกติ รอบรับตรง ประจำปีการศึกษา 2566 ในวันอาทิตย์ที่ 18 ธ.ค. 2565

ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ดำเนินการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ รอบรับตรง ประจำปีการศึกษา 2566 ไปเรียบร้อยแล้ว และให้มีการสอบคัดเลือก ในวันอาทิตย์ที่ 18 ธันวาคม 2565 เพื่อให้การสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพของผู้เข้าสอบ ระบบจราจร ที่จอดรถ และการรักษาความปลอดภัย

แผนที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ผู้เข้าสอบ ต้องตรวจสอบลําดับผู้เข้าสอบ และหมายเลขห้องสอบ ดูรายละเอียดในบัญชีรายชื่อผู้สมัครตามหลักสูตร และสาขาวิชา และให้ผู้เข้าสอบนําบัตรประจําตัวประชาชน และดินสอ 2B ขึ้นไป ยางลบ หรือปากกาสีน้ําเงิน หรือปากกาสีดํา พร้อมกับน้ํายาลบคําผิด ไปในวันสอบ

อาคาร 19 สอบสาขาวิชา การศึกษาปฐมวัย สาขาวิชาการประถมศึกษา สาขาวิชาคณิตศาสตร์ สาขาวิชาพลศึกษา
เส้นทาง ผ่านแอพ google map https://goo.gl/maps/29nsN35adCNHxYsG8

อาคาร 23 สอบสาขาวิชาภาษาอังกฤษ สาขาวิชาภาษาไทย สาขาวิชาสังคมศึกษา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป สาขาวิชาเคมี สาชาวิชาชีววิทยา สาขาวิชาฟิสิกส์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา สาขาวิชาศิลปศึกษา สาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์ สาขาวิชาดนตรีศึกษา สาขาาวิชานาฏศิลป์ สาขาวิชาบรรณารักษ์และภาษาอังกฤษ
เส้นทางผ่าน google map https://goo.gl/maps/eEGJBZFDfd4Gw4UC8

kanok namkhanthi

facebook.com/namkhanthi