ข่าวประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

รับสมัครผู้ประกอบการจำหน่ายอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ศูนย์อาหาร อาคารวิชญาการ และศูนย์อาหาร หลังอาคารภูคำ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย มีความประสงค์รับสมัครผู้ประกอบการจำหน่ายอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ณ ศูนย์อาหาร อาคารวิชญาการ และศูนย์อาหาร หลังอาคารภูคำ โดยมีกำหนดระยะเวลา 1 ปีนับตั้งแต่วันที่ลงนามในสัญญา จึงกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการคัดเลือกผู้ประกอบการ ดังรายละเอียดต่อไปนี้
ประเภทร้านจำหน่ายอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 2 ศูนย์อาหาร
1 ศูนย์อาหาร อาคารวิชญาการ
1.1 ร้านจำหน่ายอาหาร อัตราค่าเช่า 5,000 บาทต่อเดือน (ไม่รวมค่าน้ำประปาและค่าไฟฟ้า) จำนวน 1 ร้าน บริเวณ ล็อคที่ 3
1.2 ศูนย์อาหาร หลังอาคารภูคำ
1.2.1 ร้านจำหน่ายอาหาร อัตราค่าเช่า 3,000 บาทต่อเดือน (ไม่รวมค่าน้ำประปาและค่าไฟฟ้า) จำนวน 6 ร้าน  บริเวณ ล็อคที่ 3 , 4 , 5 , 7 , 8 และ 10
1.2.2 ร้านจำหน่ายอาหารว่างและเครื่องดื่ม อัตราค่าเช่า 4,000 บาทต่อเดือน (ไม่รวมค่าน้ำประปาและค่าไฟฟ้า) จำนวน 1 ร้าน บริเวณ ล็อคที่  2      ระยะเวลาและสถานที่ในการรับสมัคร  ผู้สนใจสามารถขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ที่ งานกิจการพิเศษและสิทธิประโยชน์ ชั้น 2 อาคารวิชญาการ ตั้งแต่วันที่ 12 – 28 ธันวาคม 2566 เวลา 08.30 – 16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ) หรือดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.lru.ac.th