ไม่มีหมวดหมู่

การประกวดร้องเพลง “มนุษยศาสตร์ ลูกทุ่งเสียงทอง ครั้งที่ 2”

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เชาว์ อินใย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เป็นประธานเปิดการประกวดร้องเพลง “มนุษยศาสตร์ ลูกทุ่งเสียงทอง ครั้งที่ 2” ภายในหอประชุมขุมทองวิไล มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดการประกวดร้องเพลงเพื่อส่งเสริมการกล้าแสดงออกของนักศึกษา มีนักศึกษาเข้าร่วมประกวดร้องเพลง และมีพิธีมอบรางวัลและกล่าวปิดงานโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยิ่งศักดิ์ คชโคตร คณบดีคณมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นผู้มอบรางวัลชนะเลิศการประกวดร้องเพลง “มนุษยศาสตร์ ลูกทุ่งเสียงทอง ครั้งที่ 2” และถ่ายภาพร่วมกันเป็นที่ระลึก

คลิกชมภาพพิธีเปิด คลิกชมภาพนักร้อง 1 คลิกชมภาพนักร้อง 2

ภาพมอบรางวัลรองชนะเลิศ ภาพมอบรางวัลชนะเลิศ

kanok namkhanthi

facebook.com/namkhanthi