ข่าวทุนการศึกษา

ประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้มีสิทธิ์กู้ยืมเงินจากกองทุนเงินยืมฉุกเฉินไท ช่วยไทย ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 (ภาคปกติ)

ตามที่ งานทุนการศึกษา กองพัฒนานักศึกษา ได้แจ้งให้นักศึกษาที่มีความประสงค์ขอกู้ยืมเงินจากกองทุนเงินยืมฉุกเฉินไทยช่วยไทย ประจำภาคเรียนที่ 2 การศึกษา 2562 (ภาคปกติ) ซึ่งนักศึกษาแสดงความจำนงในการยื่นเอกสารขอกู้ยืมเงินจากกองทุนเงินยืมฉุกเฉินไทยช่วยไทย และงานทุนการศึกษา ได้ตรวจสอบคุณสมบัติและหลักฐานประกอบการยื่นกู้ยืมฯเสร็จเรียบร้อยแล้ว นั้น
บัดนี้ มีนักศึกษาซึ่งมีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน และได้พิจารณาให้กู้ยืมเงินจากกองทุนเงินยืมฉุกเฉิน ไทยช่วยไทย จำนวน 33 คน ดังมีรายชื่อต่อไปนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย โดยงานทุนการศึกษา กองพัฒนานักศึกษา จึงแจ้งให้นักศึกษาที่มีรายชื่อ ตามประกาศนี้ ติดต่อชำระเงินส่วนต่างได้ที่งานการเงินมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดเลย ระหว่างวันที่ 23 – 26 ธันวาคม 2562 เพื่องานทุนการศึกษาจะได้ดำเนินการ

<<อ่านประกาศ>>