ข่าวกิจกรรม โครงการ

มรภ.เลย จัดประกวดผ้าย้อมครามและสีธรรมชาติ


มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ร่วมกับกลุ่มราชภัฏอีสานตอนบน จัดทำโครงการประกวดผ้าย้อมครามและสีธรรมชาติที่ผ่านการออกแบบลวดลาย พื้นที่จังหวัดเลย ภายใต้โครงการพัฒนาลวดลายผ้าอีสานด้วยการย้อมครามและสีธรรมชาติ เพื่อการแปรรูปผลิตภัณฑ์สู่สากล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2562 นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานเปิดโครงการ ประกวดผ้าย้อมครามและสีธรรมชาติที่ผ่านการออกแบบลวดลาย พื้นที่จังหวัดเลย และมอบรางวัลแก่กลุ่มทอผ้าที่ได้รับรางวัล

ดร.สัญชัย เกียรติทรงชัย ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย กล่าวว่า โครงการครั้งนี้ เป็นการดำเนินงานภายใต้โครงการพัฒนาลวดลายผ้าอีสานด้วยการย้อมครามและสีธรรมชาติเพื่อการแปรรูปผลิตภัณฑ์สู่สากล ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม และมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี มีวัตถุประสงค์เพื่อออกแบบ ผลิตลวดลายผ้าย้อมครามและสีธรรมชาติ และการแปรรูปผลิตภัณฑ์ผ้าย้อมครามและสีธรรมชาติ ให้มีความหลากหลายตรงต่อความต้องการของตลาดสากล เป็นการเพิ่มช่องทางการตลาดให้กับผ้าย้อมครามและสีธรรมชาติสู่ตลาดสากล เพื่อให้เกิดความร่วมมือกันระหว่างห่วงโซ่และมูลค่าการผลิต สามารถรับสั่งซื้อและจัดจำหน่ายทั้งในและต่างประเทศได้

การจัดงานในครั้งนี้ได้รับคำแนะนำและการสนับสนุน จากมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร และขอขอบคุณกลุ่มทอผ้าพื้นเมืองในจังหวัดเลย รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ที่ให้ความร่วมมือ ณ เฮือนเอิ้นขวัญ โรงแรมเลยพาวิลเลียม อำเภอเมือง จังหวัดเลย

kanok namkhanthi

facebook.com/namkhanthi