ข่าวกิจกรรม โครงการ

ครบรอบ 47 ปี วันสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย และงานแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2563


มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จัดงานครบรอบ 47 ปี วันสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย และงานแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2563

วันที่ 24 กันยายน 2563 เวลา 07.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เชาว์ อินใย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เป็นประธานเปิดงานครบรอบวันสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏเลยและงานแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2563 มีอดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ผู้เกษียณอายุราชการ ปี 2563 คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรมหาวิทยลัยราชภัฏเลย ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ และทำบุญตักบาตร

เวลา 09.00 น. ฉายวีดีทัศน์ประวัติผู้เกษียณอายุราชการ ประกอบพิธีบายศรีสู่ขวัญผู้เกษียณอายุราชการประจำปี 2563 จำนวน 10 ท่าน มี รองศาสตราจารย์ ดร.เชิดเกียรติ กุลบุตร รองศาสตราจารย์ ดร.ภัทธิรา ผลงาม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ สีดากุลฤทธิ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์อนุสรณ์ เอื้อประเสริฐ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัชรินทร์ สินศิริ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประภาศรี เติมสายทอง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อานนท์ ผกากอง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วาสนา ดิษฐพรม นางเสาวนีย์ วิจิตรกุล สวัสดิ์ และนางลำดวน แสงสว่าง หลังบายศรีสู่ขวัญ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เชาว์ อินใย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย มอบของที่ระลึกแก่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2563

ต่อมาผู้เกษียณอายุราชการ ทั้ง 10 ท่าน เดินทางไปสักการะพระพุทธยาน พระพุทธรูปประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย และศาลพระภูมิประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

การจัดงานครั้งนี้ ยังเป็นงานครบรอบวันสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย นับตั้งแต่ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2516 เดิมใช้ชื่อว่าวิทยาลัยครูเลย เป็นสถาบันอุดมศึกษา ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ บนเนื้อที่ 323 ไร่ เปิดรับนักศึกษา ชั้น ปกศ. และ ปกศ.สูง ต่อมาในปี พ.ศ. 2538 พระบามสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานนาม “สถาบันราชภัฏเลย” ให้กับวิทยาลัยครูเลย เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2538 เปิดสอนในระดับที่สูงกว่าระดับปริญญาตรี และในวันที่ 15 มิถุนายน 2547 พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ได้มีพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ ลงพระปรมาภิไธยในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 เปลี่ยนชื่อจาก “ สถาบันราชภัฏเลย ” เป็น “ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย “ ชื่อภาษาอังกฤษ “ Loei Rajabhat University ” มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2547 เป็นต้นมา

ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เป็นสถาบันอุดมศึกษาในสังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เปิดสอนใน 5 คณะ 1 สำนัก มีคณะครุศาสตร์ เปิดสอน 17 หลักสูตร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เปิดสอน 11 หลักสูตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เปิดสอน 13 หลักสูตร คณะวิทยาการจัดการ เปิดสอน 10 หลักสูตร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เปิดสอน 4 หลักสูตร และสำนักศึกษาทั่วไป เปิดสอน 1 หลักสูตร มีพันธกิจในการผลิตและพัฒนาครู  ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อแก้ปัญหา การพัฒนาและสร้างความเข้มแข็งให้กับท้องถิ่น

คลิกชมภาพบรรยากาศก่อนเริ่มพิธี
คลิกชมภาพบรรยากาศพิธีสงฆ์
คลิกชมภาพบรรยากาศทำบุญตักบาตร ชุดที่ 1 ชุดที่ 2 ชุดที่ 3 ชุดที่ 4
ผู้เกษียณถวายจตุปัจจัย ไทยธรรม
ผู้บริหารกรวดน้ำรับพร
รำเชิญบายศรีสู่ขวัญ
พิธีบายศรีสู่ขวัญ
บรรยากาศบายศรีสู่ขวัญผู้เกษียณอายุราชการ ช่วงที่ 1 ช่วงที่ 2 ช่วงที่ 3 ช่วงที่ 4
มอบของที่ระลึกแก่ผู้เกษียณอายุราชการ


kanok namkhanthi

facebook.com/namkhanthi