ข่าวอบรม สัมมนา ประชุม

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยเปิดประชุมผู้บริหารเชิงปฏิบัติการ จัดทำแผนพัฒนา 4 ปี WE ARE ONE, WE ARE LRU

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จัดประชุมเชิงปฏิบัติฝ่ายบริหาร ทำแผนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏเลน 4 ปี ภายใต้ยุทธศาสตร์ใหม่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นระยะ 20 ปี

วันที่ 9 พฤษภาคม 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เชาว์ อินใย อธิการบดีมหาวิทยลัยราชภัฏเลย เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 4 ปี พ.ศ. 2561-2564  WE ARE ONE, WE ARE LRU ภายใต้แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อพัฒนาท้องถิ่น 20 ปี พ.ศ. 2560 – 2579  เพื่อร่วมแนวคิดทุกภาคส่วนทั้ง นักศึกษา บุคลากรสายสนับสนุน บุคลากรสายวิชาการ และผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

      โดยวันที่ 10 พฤษภาคม 2561 เป็นการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผยพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จากฝ่ายบริหาร ร่วมกันกำหนดทิศทางและการพัฒนามหาวิทยาลยราชภัฏเลย ในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา และการแก้ไขปัญหาท้องถิ่น

บรรยากาศพิธีเปิด
ร่วมวิเคราะห์ทิศทางการเปลี่ยนแปลง
แสดงแนวคิดสถานการณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
บรรยากาศร่วมแสดงแนวคิดความเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
กิจการการเรียนรู้กระบวนการทำงานร่วมกัน
ร่วมสร้างแนวคิดการพัฒนาและตั้งมหาวิทยาลัยจำลอง

งานประชาสัมพันธ์และประสานงานชุมชน