ข่าวอบรม สัมมนา ประชุม

มรภ.เลย ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ครั้งที่ 10/2562


มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

มหาวิทยาลัยราชภักเลย โดยงานประชุมจัดการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ครั้งที่ 10/2562 พิจารณาการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรและการขอใบประกอบวิชาชีพคร

เช้าวันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.30 น. ดร.สุชาติ เมืองแก้ว นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เป็นประธานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย มี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประสงค์ สุรียธนาภาส อุปนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย และกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เข้าร่วมประชุมครบองค์ประชุม

ประเด็นการประชุม รายงานงบประมาณแผ่นดิน และงบประมาณเงินรายได้ ปีงบประมาณ 2562 และรายงานงบทั้ง 2 ปี 2563 การขอใบอนุญาติประกอบวิชาชีพครูของนักศึกษาคณะครุศาสตร์ การให้ความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย และผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2562 การขออนุมัติการขอกำหนดตำแหน่งและแต่งตั้งตำแหน่งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ การขออนุมัติให้ปริญญาระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา ขออนุมัติการปรับเปลี่ยนแผนการรักนักศึกษา และผู้สำเร็จการศึกษา

คลิกชมภาพบรรยากาศการประชุม

kanok namkhanthi

facebook.com/namkhanthi