วันจันทร์, กุมภาพันธ์ 26, 2024
Latest:
ข่าวประกวดราคา

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อชุดอุปกรณ์การเรียนการสอนทางพันธุกรรมพืช จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดอิเล็คทรอนิกส์ (e-bidding)

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อชุดอุปกรณ์การเรียนการสอนทางพันธุกรรมพืช จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดอิเล็คทรอนิกส์ (e-bidding) วงเงินงบประมาณ 3,173,600 บาท ราคากลางของงานซื้อ ในการประกวดครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 3,230,646.83 บาท ผู้สอนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาและยื่นเอกสารเสนอราคาผ่านระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP) ในระหว่างวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 ถึงวันที่2 มีนาคม 2563 และยื่นเสนอราคาในวันที่ 3 มีนาคม 2563 ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมทางอีเมล์ inven@lru.ac.th ภายในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยจะชี้แจงรายละเอียด ดังกล่าวผ่านเว็บไซต์ www.lru.ac.th และ www.gprocurement.go.th ภายในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563

1.-ประกาศประกวดราคา
2.-เอกสารประกวดราคาพันธุกรรมพืช
3.-คุณลักษณะ
4.-คุณลักษณะ(ต่อ)
5.-ราคากลาง-บก.06