รับรางวัล

นศ.สาขาวิชาสัตวศาสตร์ มรภ.เลย คว้ารางวัลแข่งขันทักษะการคล้องโคและฟาดแส้ ในงานเกษตรลุ่มน้ำโขง


เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2563 ตัวแทนนักศึกษาสาขาวิชาสัตวศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เข้าร่วมการแข่งขันคล้องโคและฟาดแส้ ในงานเกษตรลุ่มน้ำโขง ครั้งที่ 23 ณ มหาวิทยาลัยนครพนม จังหวัดนครพนม

ผลการแข่งขัน นายวีระเดช พิมูลขันธ์ คว้ารางวัลชนะเลิศ ฟาดแส้ทำลายเป้าหมาย และรองชนะเลิศอันดับ 2 ฟาดแส้ลีลา

และ นายวีระเดช พิมูลขันธ์ นายศุภชัย คึขุนทด นางสาว บุษบา นามวงษ์ คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 คล้องโค

kanok namkhanthi

facebook.com/namkhanthi