ไม่มีหมวดหมู่

ประชุมนักศึกษาหอพักใน ประจำปี 2563


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เชาว์ อินใย อธิการบดีมหาวิทยลัยราชภัฏเลย เป็นประธานเปิดการประชุมนักศึกษาหอพักใน และให้โอวาทต้องมีระเบียบวินัย ปฏิบัติตนตาม มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา หรือโรคโควิด-19

วันที่ 29 มิุนายน 2563 กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จัดการประชุมนักศึกษาหอพักในมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ประจำปีการศึกษา 2563 โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เชาว์ อินใย อธิการบดีมหาวิทยลัยราชภัฏเลย เป็นประธานเปิดการประชุมนักศึกษาหอพักใน และกล่าวให้โอวาท นักศึกษาต้องปฏิบัติตนในหน้าที่การเป็นนักศึกษา ขยันศึกษาเล่าเรียน ค้นคว้าศึกษา อยู่ในศีลธรรม เป็นคนดีทั้งในครอบครัวและสังคม และปรับตัวในการอยู่ร่วมกัน และในช่วงนี้ต้องระวังป้องกันตนเองตามมาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา หรือโรคโควิด-19 เพื่อตัวนักศึกษา เพื่อนร่วมสถาบัน และครอบครัว และสำเร็จการศึกษาออกไปพัฒนาสังคมต่อไป

การประชุมกองพัฒนาะให้นักศึกษาตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย และให้ส่วมใส่หน้ากาก และจัดที่นั่งเว้นระยะห่าง ภายในหอประชุมขุมทองวิไล มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

คลิกชมบรรยากาศการประชุม

kanok namkhanthi

facebook.com/namkhanthi