ข่าวภารกิจผู้บริหารกับหน่วยงานภายนอก

ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม 2/2563


ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.เชาว์ อินใย อธิการบดีมหาวิทยลาัยราชภัฏเลย เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม ครั้งที่ 2/2563

วันที่ 14 กรกฏาคม 2563 เวลา 09.30 น. ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.เชาว์ อินใย อธิการบดีมหาวิทยลาัยราชภัฏเลย เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม ครั้งที่ 2/2563 ผ่านระบบวีดีโอคอนเฟอเรนซ์ ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานของอนุกรรมการ 5 คณะ ภายใต้การขับเคลื่อนนโยบายเกษ๖ร 4.0 ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และนำเสนอคณะกรรมการขับเคลื่อน E-commerce และนำเสนอความก้าวหน้าคณะอนุกรรมการการขับเคลื่อนธุรกิจเกษตร Agribusiness ร่วมกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิชิต พระพินิจ รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน และกิจการพิเศษ นางภัทรภร บุญอาบ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดเลย และหัวหน้าส่วนราชการที่มีส่วนเกี่ยวข้อง

ณ ห้องประชุมชั้น 9 อาคาร 23 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

คลิกชมภาพบรรยากาศการประชุม

kanok namkhanthi

facebook.com/namkhanthi