ประกาศการเสนอชื่อกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ได้มีคำสั่งที่ 007/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย และอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 25 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 และข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ว่าด้วย คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2547 จึงประกาศให้เสนอชื่อผู้สมควรเป็นกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ดังนี้

 1. คุณสมบัติ กรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย มีคุณสมบัติดังนี้
  1.1 มีคุณธรรม และจริยธรรม เป็นที่ยอมรับของสังคม
  1.2 มีความเป็นผู้นำ และความสามารถในการบริหารอันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนามหาวิทยาลัย
  1.3 มีความสนใจ และเห็นความสำคัญของการจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น หรือเทคโนโลยีสารสนเทศ
  1.4 มีความสนใจเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างมหาวิทยาลัยกับประชาชน
  1.5 มีสถานภาพทางสังคม ซึ่งเอื้ออำนวยประโยชน์ต่อการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย
  1.6 สามารถอุทิศเวลาให้แก่กิจการของมหาวิทยาลัยตามสมควรแก่ตำแหน่งหน้าที่
  1.7 เป็นผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านการศึกษา มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กฎหมาย การงบประมาณและการเงิน การบริหารงานบุคคล การปกครองส่วนท้องถิ่น การศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม และด้านอื่น ๆ เช่น ศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยหรือเป็นผู้ที่ประสบผลสำเร็จในการประกอบอาชีพในภาคเอกชนหรือด้านต่าง ๆ ซึ่งเป็นที่ยอมรับของสังคม
 2. การเสนอชื่อ ให้อาจารย์ประจำ ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา พนักงานราชการ และกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิเสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสมเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ในระหว่างวันที่ 16 กรกฎาคม – 5 สิงหาคม 2563 เวลา 08.30 น. – 16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ และวันหยุดนักขัตฤกษ์) ณ สำนักงานอธิการบดี สำนักงานคณบดี ทั้ง 5 คณะ สำนักวิชาศึกษาทั่วไป และศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น

<<อ่านประกาศ>>
<<กำหนดการ>>
<<ใบเสนอชื่อ>>

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *