ไม่มีหมวดหมู่

จันทน์ผาช่อใหม่ น้อมรำลึกองค์ราชัน พิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกร มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 2563


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เชาว์ อินใย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เป็นประธานเปิดโครงการจันทน์ผาช่อใหม่ น้อมรำลึกองค์ราชัน พิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกร ประจำปีการศึกษา 2563

วันที่ 2 ธันวาคม 2563 เวลา 17.30 น. กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จัดโครงการจันทน์ผาช่อใหม่ น้อมรำลึกองค์ราชัน พิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกร ประจำปีการศึกษา 2563 โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เชาว์ อินใย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ มีนายกองค์การนักศึกษากล่าวรายงานโครงการ ภายในหอประชุมขุมทองวิไล มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ต่อมา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เชาว์ อินใย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ประธานในพิธีเบิกตราพระราชลัญจกร และเข็มตราพระราชลัญจกร อัญเชิญไปยังสนามกีฬาร่วมใจ สถานที่ประกอบพิธีมอบเข็มตรา ขบวนอัญเชิญผ่านแถวนักศึกษา เข้าสู่สนามนำขึ้นตั้งแท่นหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 ประธานในพิธีเบิกเข็มตรามอบแก่ตัวแทนนักศึกษา เพื่อนำมอบแก่นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2563 นายกองค์การนักศึกษานำกล่าวคำปฏิญาณตนเป็นคนของพระราชา เป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ

หลังพิธีมอบเข็มตราพระราชลัญจกร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เชาว์ อินใย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ประธานในพิธีจุดเทียนน้อมถวายอาลัยและจุดส่งต่อผู้ร่วมพิธี และกล่าวถวายอาลัยและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 ร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี เพลงราชาผู้ทรงธรรม และเพลงมารช์มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร ผู้นำนักศึกษาและนักศึกษาใหม่ ยืนสงบนิ่ง 89 วินาที และชมวีดีทัศน์ “อุดมการณ์ราชภัฏและตราแห่งความภาคภูมิใจ”

การแสดงจากสาขาวิชานาฏศิลป์ ชุด ด้วยพระมหากรุณาธิคุณ การุณย์จึงมีราชภัฏ พระสถิตย์ในดวงใจราชภัฏเลยตราบนิรันดร์”

หลังเสร็จพิธี นักศึกษาร่วมถ่ายภาพกับผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ณ สนามกีฬาร่วมใจ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

โครงการจันทน์ผาช่อใหม่ น้อมรำลึกองค์ราชัน พิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกร จัดขึ้นเพื่อเป็นการแสดงความเคารพและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานนามราชภัฏและตราพระราชลัญจกรส่วนพระองค์แก่มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ และน้อมรับพระราโชบายในพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในการผลิตและพัฒนาบัณฑิตอย่างมีคุณภาพ การบริการวิชาการ ลงพื้นที่วิจัย แก้ไข พัฒนา ยกระดับคุณภาพชีวิตท้องถิ่น ในพื้นที่ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยรับผิดชอบ ตลอดจนสร้างจิตสำนึกที่ดีแก่นักศึกษาให้เกิดความภาคภูมิในในสถาบัน

คลิกชมภาพอธิการบดีกล่าวเปิดโครงการ
คลิกชมภาพพิธีเบิกเข็มตราพระราชลัญจกร
คลิกชมภาพนักศึกษาใหม่เข้าสู่สนามกีฬาร่วมใจ
คลิกชมภาพประธานในพิธีเข้าสู่สนามกีฬาร่วมใจ
คลิกชมภาพขบวนอัญเชิญตราพระราชลัญจกรขึ้นแท่น
คลิกชมภาพขบวนอัญเชิญเข็มตราพระราชลัญจกรขึ้นแท่น
คลิกชมภาพนักศึกษาน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ร.9
คลิกชมภาพอธิการบดีมอบเข็มตราพระราชลัญจกรแก่ตัวแทนนักศึกษา
คลิกชมพิธีรับมอบเข็มตราพระราชลัญจกรนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563
คลิกชมภาพกล่าวคำปฏิญาณตนนักศึกษาใหม่
คลิกชมภาพอธิการบดี จุดเทียนน้อมถวายอาลัย กล่าวถวายอาลัย
คลิกชมการแสดง “ด้วยพระมหากรุณาธิคุณ การุณย์ จึงมีราชภัฏ พระสถิตย์ในดวงใจราชภัฏเลยตราบนิรันดร์”
คลิกชมภาพบรรยากาศนักศึกษาถ่ายภาพร่วมกับผู้บริหารมหาวิทยาลัย

kanok namkhanthi

facebook.com/namkhanthi