ข่าวประกวดราคา

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เพื่อห้องปฏิบัติการทางคณิตศาสตร์ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดอิเล็คทรอนิกส์ (e-bidding)

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เพื่อห้องปฏิบัติการทางคณิตศาสตร์ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดอิเล็คทรอนิกส์ (e-bidding) วงเงินงบประมาณ 837,700 บาท  (แปดแสนสามหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)  ราคากลางของงานซื้อ ในการประกวดครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 963,721 บาท (เก้าแสนหกหมื่นสามพันเจ็ดร้อยยี่สิบเอ็ดบาทถ้วน) ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาและยื่นเอกสารเสนอราคาผ่านระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP) ในระหว่างวันที่ 4 ธันวาคม 2563 ถึงวันที่ 16 ธันวาคม 2563 และยื่นเสนอราคาในวันที่  17 ธันวาคม 2563 ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมทางอีเมล์ inven@lru.ac.th ภายในวันที่ 7 ธันวาคม 2563 โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยจะชี้แจงรายละเอียด ดังกล่าวผ่านเว็บไซต์ www.lru.ac.th และ www.gprocurement.go.th ภายในวันที่ 8 ธันวาคม 2563

 

1.ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เพื่อห้องปฏิบัติการทางคณิตศาสตร์ >>ดูเอกสารเพิ่มเติม<<
2.เอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เพื่อห้องปฏิบัติการทางคณิตศาสตร์ >>ดูเอกสารเพิ่มเติม<<
3.คุณลักษณะครุภัณฑ์ครุภัณฑ์เพื่อห้องปฏิบัติการทางคณิตศาสตร์ >>ดูเอกสารเพิ่มเติม<<
4.ราคากลาง บก.06 ครุภัณฑ์เพื่อห้องปฏิบัติการทางคณิตศาสตร์ >>ดูเอกสารเพิ่มเติม<<