ข่าวภารกิจผู้บริหารกับหน่วยงานภายนอก

ผู้บริหาร มรภ.เลย ทอดถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2564

รองศาสตราจารย์สมเจตน์ ดวงพิทักษ์ ผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยลาัยราชภัฏเลย เป็นประธานทอดถวายเทียนพรรษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย แก่วัดสัตยาวาส บ้านกำเนิดเพชร จังหวัดเลย ประจำปี 2564

วันที่ 22 กรกฏาคม 2564 เวลา 07.00 น. สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จัดงานอนุรักษ์และสืบสานประเพณีทอดเทียนพรรษา ประจำปี 2564 โดยรองศาสตราจารย์สมเจตน์ ดวงพิทักษ์ ผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยทลัยราชภัฏเลย เป็นประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยประกอบพิธี มีคณะผู้บริหารร่วมพิธี

การประกอบพิธีทางสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตรวจวัดอุณหภูมิ สวมใส่หน้ากากอนามัย เว้นระยะห่างในการประกอบพิธี และจำกัดจำนวนผู้เข้าร่วมพิธี

คลิกชมภาพพิธี

kanok namkhanthi

facebook.com/namkhanthi