วันพุธ, ตุลาคม 4, 2023
Latest:
ข่าวภารกิจผู้บริหารกับหน่วยงานภายนอก

ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม จังหวัดเลย


คณะผู้บริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์เทคโนโลยีเกษ๖รและนวัตกรรม จังหวัดเลย ติดตามการขับเคลื่อนนโยบายเกษตร 4.0 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

วันที่ 30 มิถุนายน 2563 เวลา 13.30 น. ดร.จุไรรัตน์ อาจแก้ว ผู้ช่วยอธิก่ารบดีฝ่ายรายได้และสิทธิประโยชน์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เหมวดี กายใหญ่ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาณุมาศ พรหมเทศ คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม ครั้งที่ 3/2563 ติดตามความก้าวหน้าการขับเคลื่อนเกษตรอัจฉริยะ การขับเคลื่อนธุรกิจเกษตร และการขับเคลื่อนอีคอมเมิร์ซ ภายใต้การขับเคลื่อนนโยบายเกษตร ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยเป็นการประชุมออนไลน์ผ่านวีดีโอคอนเฟอร์เรนท์ มีนางภัทรภร บุญอาบ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดเลย และนางเบญจวรรณ ตัญญู พาณิชย์จังหวัดเลย และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมชั้น 9 อาคาร 23 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

คลิกชมภาพบรรยากาศการประชุม

kanok namkhanthi

facebook.com/namkhanthi