ข่าวอบรม สัมมนา ประชุม

ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 6/2565

รองศาสตราจารย์สมเจตน์ ดวงพิทักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เป็นประธานการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 6/2565

วันที่ 6 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น. มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จัดการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 6/2565 โดยมี รองศาสตราจารย์สมเจตน์ ดวงพิทักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เป็นประธานการประชุม รับฟังรายงานสถานภาพของหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย หลักสูตรใหม่และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556-2565

เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา การให้ปริญญาระดับปริญญาตรี การพิจารณาอนุมัติผลการศึกษาและเสนอการให้ปริญญาระดับบัณฑิตศึกษา การพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการกลั้นกรองและเลือกสรรผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา 2564 การพิจารณาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) การพิจารณาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) ณ ห้องประชุมสภา ชั้น 8 อาคารเรียนรวม 8 ชั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

คลิกชมภาพการประชุม

kanok namkhanthi

facebook.com/namkhanthi